Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Bidia. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van de website of van de diensten van Bidia. Bidia is gevestigd op de Haarlemmerweg 514 in (1014 BL) Amsterdam en is actief in de branche van bemiddeling bij handel, huur en verhuur van onroerend goed. Bidia wil de manier van woningverkopen simpeler en duidelijker maken. Met als doel veel voordelen voor zowel de verkoper als de koper in de woningmarkt.

Artikel 1  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bidia: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. Zij exploiteert via haar website www.bidia.nl een online platform, waarop woningen worden aangeboden.
Verkoper: natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een woning aanbiedt op www.bidia.nl en die bevoegd is tot verkoop van de particuliere woning.
Koper: natuurlijke persoon of rechtspersoon, die gebruik maakt van www.bidia.nl en/of van één van de diensten, die via www.bidia.nl worden aangeboden aan de koper.
Gebruiker: bezoeker van de Website van Bidia.
Makelaar: makelaar, die door de verkopende of kopende partij wordt betrokken voor aan- of verkoop van een woning.
Woning: een onroerend goed, dat volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (mede) geschikt is om gebruikt te worden als woonruimte.
Website: de website van Bidia is www.bidia.nl.
Reclame: Het promoten van een product, dienst, bedrijf of idee door middel van een betaalde boodschap op of via www.bidia.nl.
Advertentie: Het kenbaar maken van de beschikbaarheid van een woning op www.bidia.nl. Materiaal: foto’s, teksten, video’s, (bouw-)tekeningen en dergelijke die door Koper, Makelaar of Verkoper worden verstrekt.

Artikel 2  Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website van Bidia, op alle diensten van Bidia en alle overeenkomsten die Bidia aangaat bij het gebruik van haar website. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor mobiele diensten van Bidia.
 2. Bidia hanteert algemene voorwaarden. De meest recente versie is te raadplegen op de website van Bidia. Zij worden tevens kosteloos toegezonden. Door het bezoeken, bekijken of gebruiken van de Website, gaat men ook akkoord met Bidia’s algemene voorwaarden.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk in een overeenkomst met Bidia zijn overeengekomen en door Bidia als zodanig is aanvaard. In alle gevallen waarin een overeenkomst eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekking tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
 4. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte zal worden gegeven.
 5. Eventuele gebruikersvoorwaarden of andere algemene voorwaarden, die worden gehanteerd door derden, gelden slechts voor zover deze uitdrukkelijk (geheel of gedeeltelijk) door Bidia van toepassing zijn verklaard.
 6. Bidia kan deze Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht, nadat Gebruiker na de wijziging opnieuw gebruik maakt van de Website of online diensten van Bidia.

Artikel 3  Opdracht tot bemiddeling

 1. Overeenkomsten komen schriftelijk tot stand via aanbod en aanvaarding, per elektronische verklaring (e-mail) en na betaling van de gekozen pakketten/diensten. In dit laatstgenoemde ligt een opdracht tot dienstverlening.
 2. Alle aanbiedingen van Bidia zijn vrijblijvend, tenzij Bidia daarbij uitdrukkelijk een termijn heeft opgenomen, waarbinnen een aanbod geaccepteerd kan worden.
 3. Tegenover de Verkoper geldt uitsluitend Bidia als opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Voor het plaatsen van een Advertentie is voorafgaande toestemming nodig van Bidia.
 5. Bidia heeft het recht om, zonder opgave van een reden, de Advertentie of de opdracht tot bemiddeling niet te accepteren.
 6. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat er wijzigingen nodig zijn in de overeenkomst dan zal Bidia met de betrokken partij(en) in overleg treden.
 7. Als Verkoper aan Bidia een opdracht verstrekt om een woning te verkopen, via de Website, dan kan dat met of zonder hulp van een makelaar. In het eerste geval vult Verkoper het webformulier in ‘Ik wil mijn woning verkopen met behulp van een makelaar’ en accepteert de Algemene Voorwaarden. Na aanmelding op de Website zal de Makelaar contact opnemen met de Verkoper voor het maken van een intakegesprek om de woning op te nemen, foto’s te maken en daarna een Advertentie op de Website, www.funda.nl en soortgelijke websites te plaatsen. Vervolgens zal de Makelaar maximaal 3 gratis bezichtigingsuren inplannen (indien voor het pakket met bezichtigingsuren is gekozen). Biedingen zullen geanonimiseerd per email en/of sms aan Verkoper worden verstuurd door Bidia. Verkoper selecteert een Koper samen met de Makelaar. Bij overeenstemming over de koop, stelt de Makelaar een koopcontract op. Na ondertekening daarvan, stuurt de Makelaar het koopcontract naar de notaris en zorgt voor de eindoplevering aan de Koper. De Verkoper ontvangt een mail met daarin instructies om het openstaande bedrag te voldoen.
 8. Bidia kan de woning, kosteloos en zonder dat de Verkoper hier expliciet toestemming voor geeft, inzetten voor promotionele doeleinden om de woning en/of het woningaanbod van Bidia onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Dit op een wijze die Bidia nuttig of wenselijk acht.
 9. Als de Verkoper besluit zijn woning te verkopen via Bidia zonder makelaar, dan vult Verkoper het webformulier in ‘ik wil mijn woning zelf verkopen’ en accepteert de Algemene Voorwaarden van Bidia. Zijn contactgegevens worden bij de Advertentie gepubliceerd. Het opstellen en het controleren van het Koopcontract zal door de Bidia makelaar worden gedaan. Deze Makelaar controleert vervolgens de verkoopgegevens, de advertentie, de kadastrale gegevens, de VVE, de erfpacht gegevens en plaatst, na controle, een Advertentie op de Website en www.funda.nl. Verkoper houdt zelf de bezichtigingen, ontvangt de biedingen van Koper en selecteert de Koper van zijn woning. Het koopcontract zal worden opgesteld door de Makelaar van Bidia en wordt ondertekend op kantoor van de Makelaar. Na het passeren van de notariële akte bij de notaris zal Bidia het hierboven genoemde bedrag aan Verkoper uitkeren op de bij Bidia opgegeven bankrekeningnummer van de Verkoper. Verkoper levert (feitelijk en juridisch) het onroerend goed op de afgesproken plaats en tijdstip aan Koper. De Verkoper ontvangt een betaallink van Bidia om de verkooptransactie te betalen.
 10. Indien de Verkoper van meer of andere diensten gebruik wenst te maken die initieel niet binnen de opdracht of de aangeboden diensten van Bidia vallen, zal de Verkoper daartoe zelf een aparte schriftelijke opdracht moeten geven aan Bidia of een andere leverancier van deze dienst.
 11. Bidia voert de door haar aanvaardde opdrachten naar beste weten en kunnen uit met inachtneming van de belangen van de verkoper (en bijbehorende makelaar). Bidia mag de werkzaamheden, die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht, door anderen laten uitvoeren. Om die reden mag Bidia de aan Bidia beschikbaar gestelde gegevens met deze anderen delen, waar nodig.
 12. Bidia is gerechtigd om de exacte locatie van de Woning op haar site weer te geven.

Artikel  4  Koper

 1. De Koper die een woning wil bekijken, kan het webformulier ‘Bezichtiging aanvragen’ invullen op de Website en de Algemene Voorwaarden accepteren. Vervolgens laat de Koper zijn naam, adres en woonplaatsgegevens achter op de Website en geeft aan of hij op de hoogte wil worden gehouden van de ontwikkelingen van de woningverkoop.
 2. Voor de bezichtiging ontvangt de Koper van Bidia een brochure van de woning.
 3. Koper kan op de Website een bouwtechnische keuring aanvragen. De manier van financiering gebeurt door het principe van crowdfunding; zodra genoeg Kopers een bouwtechnische keuring hebben aangevraagd wordt de bouwtechnische keuring naar iedere Koper toegezonden die een aanvraag heeft gedaan en de betaling hiervoor heeft afgerond. Indien niet genoeg aanvragen zijn gedaan voor een bouwtechnische keuring om het doel van de crowdfunding te halen wordt de betaling teruggedraaid van iedere Koper die tot dan toe een aanvraag heeft gedaan. Het volledige geldbedrag wordt geretourneerd (exclusief de transactiekosten). De mogelijkheid van een aanvraag van een bouwtechnische keuring via crowdfunding is afhankelijk van de plaats waarin de woning wordt verkocht. Dit geldt eveneens van het te behalen doel in de crowdfunding.
 4. Koper kan op de Website een bod uitbrengen ‘ik wil een bod uitbrengen’ en het bod eventueel wijzigen. Bidia stuurt vervolgens de biedingen anoniem en elektronisch door aan de Verkoper.
 5. Verkoper selecteert een Koper, waarna de Koper en de Verkoper onderhandelen over de koop.
 6. Na overeenstemming controleert de Koper het Koopcontract en ondertekent deze.
 7. Koper wijst een notaris aan en de Makelaar stuurt de benodigde stukken naar de notaris voor het tekenen van een notariële akte. Koper controleert de woning en de sleuteloverdracht vindt plaats.
 8. Bidia zorgt voor de ondersteuning door online formulieren en tips op de Website te plaatsen.

Artikel 5  Prijzen en betalingstermijn

 1. De dienstverlening van Bidia aan de Verkoper bestaat uit 2 keuzepakketten.
  De pakketten verschillen in prijs en in werkzaamheden:
  (a) Pakket 1 : ondersteuning van een Makelaar, inclusief 3 bezichtigingen. Dit pakket kost 1250 EURO, inclusief 21% BTW.
  (b) Pakket 2: ondersteuning van een Makelaar. De bezichtigingen worden door de Verkoper verzorgt. Dit pakket kost 950 EURO inclusief 21% BTW.
 2. Indien er meer dan 3 bezichtigingsuren nodig zijn dan wordt er per bezichtigingsuur 100,00 EURO exclusief BTW in rekening gebracht bij de Verkoper. Verkoper ontvangt van Bidia een betaallink en na ontvangst van de betaling zal de Makelaar worden geïnformeerd door Bidia.
 3. Het vroegtijdig ‘uit de verkoop’ halen, nadat er wel opdracht is gegeven aan de Makelaar de woning te verkopen, zal als volgt worden afgehandeld:
  (a) Pakket 1: Indien er 1 of meerdere bezichtigingsuren door de makelaar zijn gedaan, zal er een vast bedrag van 300 EURO betaald moeten worden aan Bidia. Dit bedrag zal binnen 3 dagen na het ‘uit de verkoop’ halen van de woning aan Bidia overgemaakt worden.
  (b) Pakket 2: Geen kosten verbonden aan het terugtrekken uit de verkoop.
 4. De opdracht is ondeelbaar. Om die reden heeft de Verkoper geen recht op restitutie van en/of korting op de uit hoofde van de verleende opdracht door de Verkoper aan Bidia verschuldigde bedragen als werkzaamheden, die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van de opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht.
 5. Op het moment dat Bidia de mail met betaalinstructies heeft verstuurd, geldt er een betalingstermijn van 14 dagen.
 6. Indien de Verkoper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van algehele voldoening van de vordering buiten rechte voor rekening van de Verkoper. In ieder geval is de Verkoper de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente daarover verschuldigd. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Verkoper.
 7. Eventuele precariobelasting en/of andere belastingen, kosten of leges die de overheidsinstanties in rekening brengen in verband met de verkoop van de woning, zijn voor rekening van de Verkoper. De daarmee gemoeide bedragen zijn niet inbegrepen in het door de Verkoper aan Bidia te betalen bedragen zoals genoemd in artikel 5 lid 1, 2 en 3 van deze voorwaarden.
 8. Tenzij anders overeengekomen, vergoedt de Verkoper de kosten voor extra diensten, die Bidia ten behoeve van de Verkoper verricht. Er is sprake van een opdracht tot het verrichten van een extra dienst en/of het maken van extra kosten aan Bidia indien door de opdrachtgever (Verkoper) via de website van Bidia of per e-mail hiertoe opdracht is gegeven.
 9. Indien een Verkoper overlijdt, hebben zijn nabestaanden geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen of een deel daarvan.

Artikel 6  Cookies
Een ‘cookie’ is een klein gegevensbestand, dat op de harde schijf van andermans computer wordt opgeslagen. Bidia gebruikt cookies om het gebruiksgemak van haar Website te bevorderen, alsook voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Website en daarop aangeboden diensten te verbeteren. Cookies zijn een onderdeel van het privacybeleid van Bidia.

Artikel 7  Gebruik van de website
1. Door een Advertentie, Materiaal of een reactie te plaatsen op de Website en de daarop opgenomen webformulieren en gekoppelde berichtensysteem gaat men ermee akkoord dat Bidia deze mag gebruiken, controleren, redigeren, verplaatsen, verwijderen, kopiëren en/of commercieel exploiteren in de ruimste zin van het woord, al dan niet door middel van het koppelen met websites van derden, zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is en/of voorafgaande toestemming. 2. Het is toegestaan om een kopie van het op de Website geplaatste Materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.
3. Het is slechts toegestaan om een hyperlink naar de Website aan te brengen, indien Bidia daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink kan men richten aan info@bidia.nl. Wordt zonder de bedoelde toestemming een dergelijke hyperlink geplaatst, dan behoudt Bidia zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de overtreder te verhalen.

Artikel 8  Misbruik van de website
1. Voor alle gebruikers van de Website geldt dat zij zich dienen op te stellen en te gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruikers mag worden verwacht.
2. Handelingen of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden zijn niet toegestaan. Hieronder vallen de volgende gedragingen:
(a) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Bidia of derden;
(b) inbreukmakende, misleidende of anderszins onrechtmatige mededelingen plaatsen op de Website;
(c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal ;
(d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website;
(e) gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden ;
(f) gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de Website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden;
3. Bidia heeft een substantieel geïnvesteerd in de samenstelling en onderhoud van haar Website. Op de via haar Website beschikbare data rust daarom het databankenrecht van Bidia. Dit betekent dat het niet is toegestaan als anderen een substantieel gedeelte van het woningaanbod opvragen en hergebruiken of een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties of Reclame systematisch opvragen en hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
4. Bij misbruik, klachten of anderszins handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden kan Bidia (a) de overeenkomst tot bemiddeling per direct opzeggen en de overtreder de toegang tot het gebruik van haar databank op haar Website weigeren, en (b) ongepaste Advertentie of Reclame verwijderen en/of aanpassen, zonder dat verwijdering leidt tot een aansprakelijkheid van Bidia voor enige schade, en (c) Bidia is niet verplicht tot restitutie van reeds betaalde bedragen.

Artikel 9  Aansprakelijkheid
1. Bidia is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische communicatie, waaronder door virussen en spam filters.
2. Koper, Verkoper en/of betrokken Makelaar staan in voor de juistheid en deugdelijkheid van de verstrekte informatie en Materiaal. Indien Koper, Verkoper, Gebruiker of Makelaar niet tijdig, onvolledig of onjuiste informatie verstrekken aan een ander, is Bidia niet aansprakelijk voor schade die hierdoor wordt veroorzaakt.
3. Partijen die gebruik maken van Website zijn zelf aansprakelijk voor de door hen op de Website verstrekte informatie of geplaatst Materiaal. Bidia controleert deze informatie niet op correctheid, behoudens artikel 3.8.
4. Bidia is niet aansprakelijk voor de schade, die het gevolg is van een technische storing of andere omstandigheid, waardoor de Website (tijdelijk) is uitgevallen en/of niet volledig is te raadplegen.
5. Bidia is niet betrokken bij de contacten tussen Koper, Verkoper en/of Makelaar, evenmin bij alle onderhandelingen en overeenkomsten, die tussen de hiervoor genoemde partijen worden gesloten, behoudens de situatie waarin de makelaar van Bidia direct bij de verkoop is betrokken. Bidia heeft dan ook geen controle op of zeggenschap over de kwaliteit, de veiligheid of het legale karakter van de transactie, de correctheid van de Reclame-uiting, de handelingsbekwaamheid of de beschikkingsbevoegdheid van de bij de overeenkomst betrokken partijen, tenzij de makelaar van Bidia bij de verkoop is betrokken. Bidia is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan, tenzij de makelaar van Bidia bij de verkoop is betrokken. Verder is Bidia nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het niet naleven van wettelijke en/of contractuele voorschriften, die niet vallen binnen de verantwoordelijkheid van Bidia.
5. Koper, Verkoper en Makelaar vrijwaren Bidia in geval van een onderling verschil van inzicht en daaruit voortvloeiende aansprakelijkheidstelling. Onder deze vrijwaring valt ook een aanspraak van derde(n) uit hoofde van onrechtmatig gebruik van de op Website geplaatste informatie vanwege een inbreuk op hun (intellectuele) eigendomsrecht of anderszins onrechtmatig is jegens hen.
6. Bidia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan, doordat op haar Website een verwijzing naar een website van derden is geplaatst en deze website is in strijd met de wet, goede zeden of openbare orde. Bidia heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites.
7. Aan de inhoud van de Website kunnen geen rechten worden ontleend.
8. Iedere aansprakelijkheid van Bidia is beperkt tot het bedrag dat de verzekering uitbetaalt in het desbetreffende geval.
Artikel 10  Commerciële reclame
Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.

Artikel 11  Privacy
1. Bidia kan bij het aanbieden van haar diensten persoonsgegevens verwerken. Het kunnen ook gegevens zijn over interesses van de gebruikers van haar Website. Het kan ook zijn dat gebruiker Bidia toegang heeft gegeven tot bijvoorbeeld locatiegegevens of koppelingen met sociale media. De servers van Bidia kunnen ook automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van bezoek aan de betreffende (mobiele) website (met inbegrip van apps). Met behulp van deze informatie kan Bidia de kwaliteit en toegankelijkheid van haar website verbeteren. Voor zover deze informatie wordt gebruikt, gebeurt dit altijd anoniem en getotaliseerd (niet op persoonsniveau).
2. Bidia bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens, wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden.
3. Bidia tracht te allen tijde de persoonsgegevens correct te registreren. Bij de verwerking daarvan, of als gevolg van technische en andere omstandigheden, kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevensverzamelingen onvolledig worden. Voor zover de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit bepaalt, bestaat het recht de door Bidia verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen. Geregistreerde Verkopers kunnen hun persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen in het afgeschermde gedeelte van de betreffende website. Zij en andere gebruikers kunnen ook schriftelijk contact opnemen met Bidia door een brief te sturen naar Haarlemmerweg 514 in (1014 BL) Amsterdam of een e-mail te sturen naar info@bidia.nl.

Artikel 12  Persoonsgegevens
1. De persoonsgegevens worden door Bidia verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:
a. De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
b. De administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) www.bidia.nl;
c. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven, gerichte aanbiedingen, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische berichten;
d. Het voldoen aan wet- en regelgeving.
2. Indien men het bovengenoemde gebruik niet op prijs stelt, dan kan men hun gegevens laten blokkeren of de verleende toestemming voor het gebruik van hun gegevens intrekken. In beide gevallen dient men een brief te sturen naar Bidia gevestigd te Haarlemmerweg 514 in (1014 BL) Amsterdam. Men kan ook een e-mail sturen naar info@bidia.nl Artikel 13  Toepasselijk recht Alle rechtsbetrekkingen tussen Bidia met anderen worden beheerst door en zullen worden uitgelegd naar Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.

Artikel 13 Overmacht
In geval van overmacht zal de uitvoering van deze opdracht of overeenkomst worden opgeschort totdat de overmacht situatie niet meer bestaat. De opdracht of overeenkomst kan door elk der partijen schriftelijk worden ontbonden c.q. ingetrokken indien ten gevolge van een overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst definitief onmogelijk is geworden. Vooruitbetalingen en betalingen voor geheel dan wel gedeeltelijk niet-genoten diensten dienen op eerste aangeven van Bidia onverwijld te worden gerestitueerd; dit geldt ook indien gedurende een periode van opschorting door overmacht geen mogelijkheid meer bestaat om geheel of gedeeltelijk aan de voorwaarden van de opdracht of overeenkomst te kunnen voldoen. Onder overmacht wordt verstaan de onmogelijkheid om binnen de redelijke grenzen de overeengekomen verplichtingen te voldoen als gevolg van onvoorziene omstandigheden, die buiten de schuld van Koper, Verkoper, Makelaar of Bidia en ook niet volgens wet, contract of maatschappelijk gebruik voor hun rekening komen en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden noch verholpen.

Artikel 14  Toepasselijk recht
Alle rechtsbetrekkingen tussen Bidia met anderen worden beheerst door en zullen worden uitgelegd naar Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank in Amsterdam.